Obchodní podmínky

SMLOUVA O NÁJMU

Při podpisu smlouvy je nájemce povinen předložit platný průkaz totožnosti.

Základní a zároveň minimální doba pronájmu je stanovena na 72 hodin. Ta se počítá od chvíle převzetí pronajímaných předmětů nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět v místě provozovny. 

Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů, které mu budou doúčtovány při vystavení konečné faktury dle ceníku při jejich vrácení.

Pronajímaný textil bude odepsán po návratu z jeho čištění.V případě, že bude shledána na textilu skvrna nebo jiná vada, bude považován jako dále nepoužitelný a nájemci bude vrácen a účtován jako ztracený.

V případě uzavření smlouvy o nájmu předmětů je nájemce povinen uhradit stanovené nájemné při převzetí pronajímaných předmětů, není-li dohodnuto jinak.

Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit nájemné za každou započatou pronajímanou dobu.

Uzavřením této smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty ani jejich příslušenství pronajímat osobám dalším ani právnickým subjektům.

 

Cena za pronájem předmětů nezahrnuje dopravu, nakládku a vykládku. Případná smluvená doprava, nakládka a vykládka budou nájemci účtovány samostatnou smluvní cenou předem dohodnutou a nájemcem potvrzenou.

Při zakázkách do 10.000,-Kč požadujeme platbu v hotovosti při předání oproti vystavenému pokladnímu dokladu, není-li dohodnuto jinak.

Pronajímané předměty nejsou pojištěné. Po převzetí za předměty plně zodpovídá nájemce. Pronajímatel doporučuje pronajímané předměty pojistit.

Nájemce tímto potvrzuje, že pronajímané předměty bude přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku pro to určeném.

Majitelem pronajatých předmětů je po celou dobu pronájmu pronajímatel.

Při prodlení s platbou nájemného je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý načatý den.

Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami o pronájmu, souhlasí s nimi a pronajaté předměty v provozu schopném stavu, kompletní, včetně příslušenství, bez viditelného poškození byly před ním vyzkoušeny a svobodně je převzal.